Terms of service

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Binthout: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Binthout B.V. gevestigd aan de Herfterlaan 2c te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57406839;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Binthout een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Binthout;

d. website: de website die door Binthout wordt beheerd;

e. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Binthout en de klant

waarop Binthout deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Binthout en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3. AFBEELDINGEN
3.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dat vormt echter geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

4.2 Binthout is niet gebonden aan haar aanbod of offerte indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

5.2 Indien de klant een product via de website heeft besteld, dan bevestigt Binthout onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. In dat geval komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Binthout een bevestiging van de bestelling aan de klant heeft verstuurd.

5.3 De overeenkomst met de klant zijnde een bedrijf komt middels de website van Binthout of schriftelijk of via de e-mail tot stand.

ARTIKEL 6. PRIJZEN
6.1 De prijzen die op de website staan vermeld zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.

6.2 Voor Binthout is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Binthout gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs, tenzij de klant een consument is.

ARTIKEL 7. LEVERINGEN
7.1 De door Binthout opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.2 Producten die niet voorradig zijn, worden door Binthout geproduceerd en in overleg geleverd.

7.3 De via de website bestelde producten worden standaard verzonden naar het door de klant opgegeven factuuradres, totdat de klant een extra verzendadres heeft opgegeven.

7.4 De hoogte van de verzend- of transportkosten wordt apart voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant medegedeeld.

7.5 De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

7.6 Binthout kan de bestelling in gedeeltes leveren en het geleverde afzonderlijk factureren.

ARTIKEL 8. GARANTIE
8.1 Indien op het geleverde product een (fabrieks)garantie wordt gegeven, wordt dit voor het moment van het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant gemeld. Deze garantie komt de klant zijnde een consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

8.2 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;

e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9. BETALING VAN VIA DE WEBSITE BESTELDE PRODUCTEN
9.1 Betaling van producten die via de website zijn besteld kan op de volgende wijzen geschieden

a. via iDEAL;

b. via Creditcard;

c. via Bancontact;

d. Bij wederverkoop ; via digitale factuur met betaaltermijn van 14 dagen.

ARTIKEL 10. INCASSOKOSTEN
10.1 Indien de klant zijn betalingsverplichting jegens Binthout niet tijdig nakomt, dan stuurt Binthout de klant een herinnering. Geeft de klant geen gehoor aan deze herinnering binnen de in die herinnering gestelde termijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Binthout de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 11. HERROEPINGSRECHT
11.1 De klant zijnde een consument die een product via de website heeft gekocht, heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het bestelde product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Binthout zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.

13.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

ARTIKEL 12. KLACHTENREGELING
12.1 Binthout raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.

Klachten kunnen gemeld worden bij:

Binthout B.V.
Herfterlaan 2c
8024 PJ, ZWOLLE
tel: 038-2060016
e-mail: info@binthout.nl

12.2 Beschadigingen aan de verpakking van de geleverde producten, dient de klant op de vrachtbrief te vermelden.

12.3 Klachten worden door Binthout binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

12.4 Door Binthout als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar worden gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is (zulks ter uitsluitende beoordeling van Binthout), kan de klant een vervangend product kiezen (waarbij het mogelijke verschil in prijs tussen het vervangende product en het oorspronkelijke product alsnog in rekening wordt gebracht) of zal het aankoopbedrag worden terugbetaald. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Binthout.

ARTIKEL 13. ANNULERING
13.1 Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Binthout alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, tenzij de klant een consument is en een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.

13.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING
14.1 Binthout sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct en indirect, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten van Binthout.

14.2 Binthout is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

14.3 Binthout is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Binthout is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.4 Binthout is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist of ondeskundig gebruik van het product. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend schade als gevolg van het niet volgen van de verstrekte gebruiksaanwijzing.

14.5 Binthout is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 Voor zover in rechte komt vast te staan dat op Binthout enige aansprakelijkheid rust uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins, zal Binthout nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan het bedrag dat door de verzekeraar van Binthout aan haar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan zal de aansprakelijkheid van Binthout nooit hoger zijn dan het bedrag van de aan Binthout voor het product betaalde koopprijs, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Binthout of haar ondergeschikten.

14.7 De aansprakelijkheid van Binthout wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant Binthout onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Binthout ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Binthout in staat is adequaat te reageren.

14.8 Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Binthout in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Binthout kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

ARTIKEL 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Binthout, totdat alle vorderingen die Binthout op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

15.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

15.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Binthout te bewaren.

15.4 Binthout is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

De klant zal Binthout te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Binthout.

ARTIKEL 16. OPSCHORTING EN ONTBINDING
16.1 Binthout is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

16.2 Voorts is Binthout bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3 Binthout is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Binthout ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16.4 Binthout is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

16.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Binthout op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Binthout de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 17. OVERMACHT
17.1 Van overmacht aan de zijde van Binthout is o.a. sprake indien Binthout verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Binthout als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

17.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of dienstverleners van Binthout ten gevolge waarvan Binthout haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

17.3 In geval van overmacht zoals hiervoor omschreven, waarbij Binthout, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat is/wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Binthout kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan twee maanden heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Voor zover Binthout ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Binthout gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
18.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Binthout geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Binthout, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

ARTIKEL 19. BEVEILIGING EN INTERNET
19.1 Binthout zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens. Binthout is evenwel niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wijziging, vernietiging of verlies van gegevens.

ARTIKEL 20. GEHEIMHOUDING
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

ARTIKEL 21. SLOTBEPALINGEN
21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.3 Ingeval deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking zijn gesteld, en zich een geschil over interpretatie of uitleg voordoet, prevaleert te allen tijde de in de Nederlandse taal gestelde tekst.

21.4 Op elke overeenkomst tussen Binthout en de klant is Nederlands recht van toepassing.

21.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Binthout worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Binthout gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Binthout zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.